REGULAMIN NEWSLETTERA GOODPLANT

 1. DEFINICJE
  1. Goodplant – Goodplant sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-604), ul. Promyka 1/25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000535417, NIP: 5213685332, REGON: 360362000, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych;
  2. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Goodplant informuje Użytkowników o nowościach pojawiających się w ramach działalności Serwisu i usług Goodplant, poprzez przesyłanie wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego;
  3. Serwis – serwis internetowy dostępny w Internecie pod adresem www.goodplant.pl, którego właścicielem jest Goodplant;
  4. Użytkownik – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z usługi Newslettera zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz na rzecz którego Goodplant świadczy usługi drogą elektroniczną.

 

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI
  1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez Goodplant na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
  2. W celu aktywowania usługi subskrypcji Newslettera, Użytkownik musi posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowaną i zaktualizowaną przeglądarkę internetową oraz aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail).
  3. W celu zasubskrybowania Newslettera, Użytkownik wykonuje następujące czynności:
   1. zamawia Newsletter poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie www.Goodplant.pl poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz imienia,
   2. dokonuje akceptacji treści niniejszego Regulaminu,
   3. aktywuje Newsletter za pośrednictwem linka znajdującego się w wiadomości e-mail wysłanej Użytkownikowi na adres podany podczas rejestracji.
  4. Z chwilą aktywowania subskrypcji, pomiędzy Goodplant a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.
  5. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez aktywowanie odpowiedniego linka zamieszczonego w stopce każdego listu elektronicznego przesyłanego w ramach usługi Newslettera.
  6. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. REKLAMACJE
  1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na usługi Newslettera. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Newslettera. Reklamację należy wysyłać na adres e-mail [_] lub adres korespondencyjny Goodplant.
  2. Goodplant rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych, chyba że Użytkownik nie opisał przedmiotu i zakresu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie podał danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. 
  3. Odpowiedź na reklamację Goodplant kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.

 

 1. DANE OSOBOWE
  1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Goodplant sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-604), ul. Promyka 1/25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000535417, NIP: 5213685332, REGON: 360362000, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych.
  2. Kontakt z Goodplant jest możliwym za pośrednictwem adresu korespondencyjnego wskazanego w ust. 5.1. powyżej, jak również za pośrednictwem adresu e-mail info@goodplant.pl
  3. Dane osobowe Użytkownika w zakresie usługi Newslettera są przetwarzane na podstawie:
   1.  art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest Newsletter;
   2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Goodplant.
  4. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu wykonania umowy dotyczącej świadczenia usługi Newslettera.
  5. Zakres danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter obejmuje następujące dane osobowe:
   1. adres e-mail;
  6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy dotyczącej Newslettera.
  7. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres świadczenia usługi Newslettera.
  8. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane w związku z usługą Newslettera nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegać profilowaniu.
  9. Odbiorcą danych osobowych Użytkownika może być podmiot dostarczający narzędzia służące do wysyłki Newslettera.
  10. W polityce prywatności stanowiącej integralną część Regulaminu, znajdującej się pod adresem https://goodplant.pl/polityka-prywatnosci/ znajdują się pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Goodplant związane z:
   1. prawami Użytkownika związanymi z przetwarzaniem jego danych osobowych;
   2. odbiorcami danych innymi niż wskazany w ust. 4.9. powyżej;
   3. możliwością udostępnienia danych osobowych organom państwa;
   4. zabezpieczeniami stosowanymi przez Goodplant;
   5. przetwarzaniem innych danych takich jak pliki cookies oraz pliki logów serwera.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Goodplant może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Goodplant lub formy działalności Goodplant) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Serwisu).
  2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. W tym czasie Użytkownik powinien zaakceptować zmieniony Regulamin lub odmówić jego akceptacji i wypowiedzieć umowę o świadczenie usług Newslettera.
  3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawieranych umów podlegają jurysdykcji polskiego prawa.